اعدام هفت زندانی به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در رشت

24 ژوئن 2014، ساعت 13:34

حقوق بشر ایران، ۲ تیر ۱۳۹۳: به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان گیلان، هفت زندانی در زندان رشت به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، تمامی این زندانیان به اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند.این زندانیان به اسامی (م.ح) به اتهام مشارکت و خرید دو کیلو گرم مواد روان گردان (شیشه) ، (ص. گ) به اتهام  حمل دو کیلو و هشتصدو پنجاه و یک گرم هروئین ، (ا.د) به اتهام مشارکت در تهیه و حمل سه کیلوگرم هرویین فشرده ، (ج . خ) به اتهام خرید و فروش صد کیلو گرم تریاک ومشارکت در نگهداری چهارده کیلو و هشتصد گرم کراک ،(ا.ا) به اتهام مشارکت در خرید ۱۴۷ کیلوگرم حشیش و هشت کیلو صد گرم تریاک ، (ا. ص) به اتهام نگهداری شش کیلو دوازده گرم هرویین و (ب.ب) به اتهام نگهداری و حمل و نقل دو کیلو سیصدو شصت و هشت گرم کراک  شناسایی شده اند.