/ IHRightsپیشتر خبر اعدام دو زندانی در روز چهارشنبه در زندان عادل آباد شیراز منتشر شده بود. اطلاعات جدید نشان می‌دهد که تعداد… https://t.co/kYeavTPTnl16 فوریه