/ IHRightsنامه #نرگس_محمدی به #انریک_مورا: «چطور است که شما برای ادامه مذاکرات با حکومت ایران می‌توانید به ایران سفر کنید و ح… https://t.co/0riqk70L0105 Aug
171

TOTAL EXECUTIONS
2021

0

JUVENILE EXECUTIONS
2021

6

WOMEN EXECUTIONS
2021

6246

TOTAL EXECUTIONS
Since 2010

63

JUVENILE EXECUTIONS
Since 2010

160

WOMEN EXECUTIONS
Since 2010