/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 Sep
209

TOTAL EXECUTIONS
2021

1

JUVENILE EXECUTIONS
2021

9

WOMEN EXECUTIONS
2021

6284

TOTAL EXECUTIONS
Since 2010

64

JUVENILE EXECUTIONS
Since 2010

162

WOMEN EXECUTIONS
Since 2010