/ IHRightsگوهر دشت- مردم از درون خانه‌های و از روی پشت بام‌ها یک صدا شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند. شامگاه یک‌ شنبه، ۱۰… https://t.co/HgTGnOLRpZ02 اکتبر