/ IHRightsاجرای قصاص لزوما باعث آرامش بازماندگان نخواهد شد راه انداختن کمپین و تلاش در جهت جلب رضایت خانواده قربانی، عملی در… https://t.co/MH8Dsk6fvx24 فوریه