/ IHRightsRT @AbanTribunal: آنها برای حق‌شان مبارزه کردند. امروز ما برای دادخواهی مبارزه می‌کنیم. دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰…17 اکتبر