/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 Nov

Iran's deadliest days

10 Oct 15
Iran's deadliest days
More than 3344 people have been executed between January 2011 and June 2015- Here you see some of Iran's deadliest days