/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

شش اعدام دیگر به خاطر جرأیم مربوط به مواد مخدر

15 ژانویه 14

۲۴ اعدام در دو روز

  حقوق بشر ایران ۲۵ دیماه ۱۳۹۲: به گزارش رسانه‌های رسمی‌ ایران بامداد امروز چهارشنبه ۲۵ دیماه شش زندانی دیگر در دو زندان ایران به دار آویخته شدند. پنج زندانی امروز در زندان شاهرود اعدام شدند به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود، این پنج نفربا نامهای  «م- ی» متولد ١٣٥٢ به اتهام حمل و نگهداری ٩٨٠ گرم کراک و هرویین، «غ- م» متولد ١٣٦٥ به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و ٩٩٣ گرم کراک، «غ- ر» متولد ١٣٥٠ به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و ١٢٠ گرم کراک، «الف- ن» متولد ١٣٧١ به اتهام نگهداری دو کیلوگرم هرویین و دو کیلوگرم مرفین و «غ- س» متولد ١٣٣٦ به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و ٨١٨ گرم کراک توسط دادگاه انقلاب شاهرود به مجازات مرگ محکوم شده و حکمشان بامداد امروز در زندان این شهر به اجرا در آمد.
اعدام در طبس سایت خبری شهر خبر نیز از اعدام یک زندانی در زندان طبس خبر داد. بنا به این گزارش، به نقل از دادستان  عمومی و انقلاب شهرستان طبس، این زندانی با نام "حسن س" به اتّهام  حمل ٥٩١ گرم و ٩٠ سانتی‌گرم مواد مخدر از نوع هروئین و مرفین در سال ۱۳۸۹ دستگیر شده و توسط دادگاه انقلاب طبس به اعدام محکوم شده بود. بدین ترتیب طی‌ روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه (۲۴ و ۲۵ دیماه ۱۳۹۲) دستکم ۲۴ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شده اند که از این تعداد ۱۳ اعدام توسط رسانه‌های رسمی‌ ایران گزارش شده است.