/ IHRightsیک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان اعدام شد.… https://t.co/yAKImQXlfp22 مارس

«عصای دست» آقا

8 دسامبر 18
«عصای دست» آقا
کارتون از بهنام محمدی