/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام ۱۳ زندانی جهت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در کرمان و قزوین - به دار آویخته شدن یک زندانی به اتهام قتل در قزوین

19 مه 14
اعدام ۱۳ زندانی جهت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در کرمان و قزوین - به دار آویخته شدن یک زندانی به اتهام قتل در قزوین
بنا به گزارش رسانه های دولتی ایران،  ۱۰  زندانی در یک اعدام دسته جمعی در زندان کرمان و چهار زندانی در زندان قزوین به دار آویخته شدند. حقوق بشر ایران، ۲۸  اردیبهشت ۱۳۹۳ : به گزارش خبرگزاری فارس، ده زندانی بامداد امروز ۲۸  اردیبهشت در زندان کرمان به دار آویخته شدند. این زندانیان عبارتند از: «ح .الف» متهم به فروش ۴۰۰  کیلوگرم هروئین و فروش سه کیلو و ۹۰۰  گرم کراک و مشارکت در حمل ۳۰۰  کیلوگرم هروئین، «ک.ش» متهم به مشارکت در حمل ۴۸  کیلو و ۷۰۰  گرم کراک و مشارکت در حمل ۳۰۰  کیلوگرم هروئین، «ی.الف» ، «م.س» و «م.ک» متهم به مشارکت در حمل ۳۰۰  کیلوگرم هروئین، «ع.م» متهم به نگهداری سه کیلو و ۶۰۰  گرم هروئین و نگهداری ۳۵  کیلو و ۱۰۰  گرم هروئین و کراک، «ب.س» متهم به مشارکت در حمل و نگهداری ۵۴  کیلوگرم هروئین، «الف.
چ» متهم به فروش ۴۵  کیلوگرم هروئین، «ک.ه» متهم به خرید و فروش ۸۰  کیلوگرم تریاک و حمل شش کیلوگرم هروئین . خبرگزاری فارس همچنین در مورد اعدام چهار زندانی  صبح دیروز شنبه  ۲۷  اردیبهشت در زندان قزوین گزارش داد. بنا به این گزارش سه نفر از این زندانیان به اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند. این زندانیان به نامهای "محسن" ( ۳۹  ساله از تبریز) متهم به حمل و نگهداری یک کیلوگرم مواد روانگردان شیشه ، یوسف ( ۳۲  ساله از تبریز) و سعید ( ۲۲ ساله از تبریز) هر دو متهم به مشارکت در حمل و نگهداری سه کیلوگرم مواد روانگردان شیشه شناسایی شدند. بنا به این گزارش، زندانی دیگری که روز گذشته در زندان قزوین به دار آویخته شد، به نام "عباس . ر " متهم به قتل در تیرماه سال ۱۳۸۸  شناسایی شده است.