/ IHRightsاعدام. بس است - برنامه ۱۰۸ در این برنامه: سالگرد اعدام نواد افکاری بازداشت توماس، خواننده رپ زیرزمینی محکومیت‌های… https://t.co/RVD9OOikxY17 سپتامبر

اعدام بس است - برنامه سی و پنجم : گفتگو با حسن مکارمی

3 ژانویه 16
روان پژوه در پاریس