/ IHRightsRT @Behrouzjt: اگر یه خانم مسن آذری هست که توانایی رضایت گرفتن برای یک محکوم به اعدام را داره لطفا مسیج بده؟ شاکی پرونده یه خانم مسن آذری ا…19 آوریل

اعدام در ملاء عام سه زندانی در شیراز ۱۸+

21 نوامبر 18
سازمان حقوق بشر ایران، ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷: سه زندانی که با اتهام "سرقت مسلحانه" به اعدام محکوم شده بودند، در میدان پیام شیراز و در ملأ عام با حضور کودکان اعدام شدند.