/ IHRights"The int'l community should not remain silent about the increasing suppression of #Iranian lawyers and jurists. We… https://t.co/Y5rRs0D71C18 دسامبر

شماره ۸۰ مجله حقوق ما: حق اعتصاب

25 ژوئن

ایران از جمله کشورهایی است که در آن اعتصاب به رسمیت شناخته نمی‌شود اما کارگران و زندانیان سیاسی و صاحبان مشاغل گوناگون اغلب آن را به کار می‌گیرند و به ویژه در ماه‌های اخیر اعتصاب کامیون‌داران در سراسر ایران که بیش از ده روز طول کشید، به یکی از خبرسازترین اعتراضات ایران تبدیل شد.

این شماره مجله حقوق ما به حق اعتصاب می‌پردازد؛ اینکه این حق تا چه حد در قوانین ایران تضمین شده و برای تحقق آن چه موانعی بر سر راه است.