/ IHRightsمجازات تبعید همواره بار سیاسی پررنگی داشته است https://t.co/xJTTqZgRCT https://t.co/upqaVdWt4w05 ژوئن