/ IHRightsیک زندانی که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام ) محکوم شده بود، در ملأعام در خنداب به دار کشیده شد. https://t.co/QxHq3C0DAZ16 ژوئیه

اعدام بس است (شماره ۷۲) مخالفت با اعدام مردم عادی

9 فوریه
مخالفت مردم عادی در جمهوری اسلامی با اعدام مفسدان اقتصادی