/ IHRightsبیش از پنج زندانی محکوم به مرگ در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.… https://t.co/X1te5ta5Ot26 ژوئن

شصت ثانیه علیه اعدام: مریم نمازی

11 فوریه
مریم نمازی، فعال حقوق زنان، هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست