/ IHRights#Iran: An unidentified man who was sentenced to death on charges of “moharebeh (enmity against god), disturbing pub… https://t.co/pYmY9eP59d28 سپتامبر

اعدام بس است (برنامه ۷۳)

25 فوریه 19
در این برنامه: گفتگو با محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با کنگره جهانی علیبه اعدام در بروکسل کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» ادامه دارد. حمایت شخصیت‌های هنری از این کارزار در جمهوری اسلامی فیلم‌های علیه قصاص رابه باد انتقاد می‌گیرند، در دیگر کشورها تقدیر می‌کنند گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد اعدام در جهان و چند خبر دیگر