/ IHRightsیک زندانی که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام ) محکوم شده بود، در ملأعام در خنداب به دار کشیده شد. https://t.co/QxHq3C0DAZ16 ژوئیه

شصت ثانیه علیه اعدام: پویان ساکی

10 آوریل
پویان ساکی هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست