/ IHRightsامیرسالار داوودی با هفت اتهام روبرو شده و در زندان اوین محروم از تلفن و ملاقات منظم با خانواده و وکیل در انتظار بر… https://t.co/xgZ7u2tkx722 آوریل

شصت ثانیه علیه اعدام: پویان ساکی

10 آوریل
پویان ساکی هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست