/ IHRightsیک زندانی که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام ) محکوم شده بود، در ملأعام در خنداب به دار کشیده شد. https://t.co/QxHq3C0DAZ16 ژوئیه

شصت ثانیه علیه اعدام: فرزاد صیفیکاران

25 مه
فرزاد صیفیکاران هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست