/ IHRightsRT @IHRights: هم اکنون ۱۱ زندانی در زندان مهاباد با حکم اعدام روبرو هستند. از این بین چهار زندانی با جرایم مربوط به «مواد مخدر» و ۷ زندانی…12 سپتامبر

شصت ثانیه علیه اعدام: محمد افروزیان

18 مه
محمد افروزیان هم به کارزار »۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست