/ IHRights#Iran: Juvenile offender #ArmanAbdolali has been returned to the general ward after his scheduled execution this mo… https://t.co/3TjUWO81Y920 اکتبر

اعدام بس است - برنامه ۱۱۰

1 اکتبر
در این برنامه: دستکم ۴ نفر در یکماه گذشته در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های جمهوری اسلامی به قتل رسیدند گفتگو با حمید صبی، حقوقدان و از گروه دادستانی دادگاه مردمی آبان که همزمان با دومین سالگرد خیزش مردمی آبان ۹۸ در لندن برگزار خواهد شد.