/ IHRightsاز میان سه زندانی که در زندان عادل آباد #شیراز جهت اجرای حکم به پای چوبه دار رفتند، حکم اعدام یک نفر اجرا شد و دو ز… https://t.co/ZuKqHeza7c24 Feb