/ IHRightsبرادر ابوالفضل: «پدر شاکی را که آن روز صبح وارد زندان شد و چارپایه را از زیر پای ابوالفضل کشید تا #قصاص را اجرا کند… https://t.co/ad8Xwnoypv13 Aug